ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ФАСАДНЫЙ КИРПИЧ

ОАО "Керма" г. Нижний Новгород

*цены указаны на самовывоз с завода г. Нижний Новгород

KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 40,00 руб.
Brown Diamonds 1NF (250х120х65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 34,50 руб.
Mercury Strong 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 29,00 руб.
Beroza Hard 1 NF (250x120x65) М200 F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 34,50 руб.
Brown Granite 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 29,50 руб.
Olive Strong 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 31,00 руб.
Fusion Strong 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 31,00 руб.
Fusion Even 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 29,50 руб.
Mars Strong 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 31,00 руб.
Fusion Velоur 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 26,50 руб.
Russet Granite 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 26,50 руб.
Lava Hard 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 41,00 руб.
Akatsia 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 40,00 руб.
Platinum 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 40,00 руб.
Ruby 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA color 
KERMA color 
Цена: 50,00 руб.
Black Powder R 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA color 
KERMA color 
Цена: 50,00 руб.
White Powder R 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 41,50 руб.
Saturn 1 NF (250x120x65) М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 40,00 руб.
Kent 0,73 NF  М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 50,00 руб.
Stafford 0,73 NF  М200F100 
KERMA PREMIUM 
KERMA PREMIUM 
Цена: 40,00 руб.
Bery 0.73 NF  М200F100